شرکت رفاء الکترونیک


PHILIPS (NXP)

NXP Semiconductors اتصالات و زیرساخت های ایمن را برای دنیایی هوشمندتر فراهم می کند و راه حل هایی را پیش می برد که زندگی را آسان تر ، بهتر و ایمن تر می کند. NXP به عنوان رهبر جهانی در راه حل های اتصال امن برای برنامه های جاسازی شده ، نوآوری را در خودروهای متصل امن ، امنیت کامل و حریم خصوصی و بازارهای راه حل های متصل هوشمند هدایت می کند.