شرکت رفاء الکترونیک


Terminal Phonix 3.81mm

همکاران محترم مجموعه رفاء الکترونیک در نظر داشته باشید که TERMINAL PHONIX ها به صورت ست نر و مادگی به فروش میرسد.