شرکت رفاء الکترونیک


نیمه هادی ها ( آی سی ، ترانزیستور ، دیودها )

نیمه هادی یک ماده است که خواص منحصر به فرد خاصی دارد به نحوی که به جریان الکتریکی واکنش نشان می دهد. این یک ماده است که دارای مقاومت بسیار پایینتری نسبت به جریان جریان الکتریکی در یک جهت نسبت به دیگری است. هدایت الکتریکی یک نیمه هادی بین آن یک هادی خوب (مانند مس) و یک عایق (مانند لاستیک) است. از این رو، نام نیمه هادی. نیمه هادی همچنین موادی است که هدایت الکتریکی آن را می توان تغییر داد (به نام دوپینگ) از طریق تغییرات دما، زمینه های کاربردی و یا افزودن ناخالصی.