شرکت رفاء الکترونیک


LBS2005

AKD427059

RECTANGLE LEVEL BUBBLE 20mmX5mm

موجودی : 2,890

 
حداقل: 100    ضریب: 100

تعداد قیمت قیمت کل
21,585 21,585
21,585 2,158,500
21,194 10,597,000
20,984 20,984,000
20,777 103,885,000
20,569 205,690,000
20,367 1,018,350,000
مغزي تراز مستطیلی
مشخصات کالا مقدار مشخصات