شرکت رفاء الکترونیک


LBS2005

AKD427059

RECTANGLE LEVEL BUBBLE 35mmX8mm

مغزي تراز مستطیلی

موجودی : ناموجود

 
حداقل: 100    ضریب: 100

مشخصات کالا مقدار مشخصات