شرکت رفاء الکترونیک


LBS2005

AKD427059

RECTANGLE LEVEL BUBBLE 35mmX8mm

مغزي تراز مستطیلی

موجودی : 10,000

 
حداقل: 100    ضریب: 100

تعداد قیمت قیمت کل
35,540 35,540
35,540 3,554,000
34,895 17,447,500
34,549 34,549,000
34,208 171,040,000
33,869 338,690,000
33,532 1,676,600,000
مشخصات کالا مقدار مشخصات