شرکت رفاء الکترونیک


LBS2005

AKD427059

RECTANGLE LEVEL BUBBLE 35mmX8mm

مغزي تراز مستطیلی

موجودی : 875

 
حداقل: 100    ضریب: 100

تعداد قیمت قیمت کل
41,937 41,937
41,937 4,193,700
41,176 20,588,000
40,768 40,768,000
40,366 201,830,000
39,965 399,650,000
39,568 1,978,400,000
مشخصات کالا مقدار مشخصات