شرکت رفاء الکترونیک


RF20

ARF805067

SEMI CRIMPING MACHINE 2 TON

دستگاه پرس سرسیم

موجودی : 2

 
حداقل: 1    ضریب: 1

تعداد قیمت قیمت کل
479,613,192 479,613,192
470,934,477 941,868,954
461,342,213 1,384,026,639
مشخصات کالا مقدار مشخصات