شرکت رفاء الکترونیک


RF20

ARF805067

SEMI CRIMPING MACHINE 2 TON

موجودی : 1

 
حداقل: 1    ضریب: 1

تعداد قیمت قیمت کل
297,245,631 297,245,631
291,866,901 583,733,802
285,921,988 857,765,964
دستگاه پرس سرسیم
مشخصات کالا مقدار مشخصات